Descarcă: ORDIN-nr.-3.051-din-11-ianuarie-2024

 

ORDIN nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024
privind aprobarea pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic deProcedurii
predare
EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024
Data intrării în vigoare 01-02-2024
În temeiul prevederilor şi , cu modificările şiart. 169 alin. (3) (4) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023
completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.777/DGJC din 23.11.2023 al prezentului ordin,
în conformitate cu prevederile privind organizarea şiart. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021
funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, prevăzutăProcedura
în care face parte integrantă din prezentul ordin.anexa
Articolul 2
Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei,
denumirea „inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti“ se va citi „direcţia
judeţeană de învăţământ preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar“.
Articolul 4
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 februarie 2024 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei,
Ligia Deca
Bucureşti, 11 ianuarie 2024.
Nr. 3.051.
ANEXĂ
PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2024
pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare
Notă
Aprobată prin , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50ORDINUL nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024
din 19 ianuarie 2024.
Articolul 1
(1) Prezenta procedură descrie etapele ce trebuie parcurse la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar în
vederea completării, depunerii, înregistrării, transmiterii, rectificării şi publicării declaraţiilor de interese de către
personalul didactic de predare şi oferă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.
(2) Prin aplicarea prezentei proceduri se asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a
personalului, şi se asigură suportul necesar pentru ca inspecţia şcolară/auditul şi/sau alte organisme abilitate în
acţiunile de inspecţie/auditare şi/sau control să dispună luarea deciziilor.
(3) În conformitate cu prevederile , cu modificările şi completărileLegii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023
ulterioare, procedura se aplică personalului didactic de predare din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Articolul 2
(1) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:
a) declaraţie de interese – documentul scris, redactat pe propria răspundere, prin depunerea căruia cadrul
didactic de predare confirmă că asigură echitate şi obiectivitate în activitatea de predare-învăţare-evaluare şi că
nu desfăşoară activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este
încadrat în anul şcolar în curs;
b) meditaţii – activităţile de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este
încadrat personalul didactic de predare;
c) responsabil pentru declaraţiile de interese – persoana responsabilă cu asigurarea implementării la nivelul
unităţii de învăţământ a prevederilor prezentei proceduri privind declaraţiile de interese.
(2) În cuprinsul prezentei proceduri, următorii termeni se abreviază astfel:
a) Ministerul Educaţiei – ME;
b) Inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – ISJ/ISMB.
Articolul 3
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin decizia directorului, se desemnează o persoană responsabilă pentru
declaraţiile de interese.
Articolul 4
Prezenta procedură se comunică unităţilor de învăţământ de către ISJ/ISMB, conform modelului prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficialnr. 1
al României, Partea I.
Articolul 5
(1) Personalul didactic de predare declară în scris, pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul
pentru falsul în declaraţii, că nu desfăşoară activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de lapenal
clasa/clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs.
(2) Declaraţia de interese cuprinde norma didactică şi activităţile de predare la clasa/clasele la care personalul
didactic de predare este încadrat în anul şcolar în curs, conform modelului standard prevăzut în careanexa nr. 2
face parte integrantă din prezenta procedură.
(3) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine obligaţia să completeze
declaraţia de interese.
(4) Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completează şi depune declaraţia de
interese în termen de 5 zile de la angajare.
(5) Pentru declararea intereselor, datele se completează cu informaţiile valabile la data completării declaraţiei.
(6) Formularul privind declaraţia de interese este pus la dispoziţia personalului didactic de predare, în format
electronic, pe pagina de internet a unităţii de învăţământ preuniversitar sau, la cerere, în format letric, de către
responsabilul pentru declaraţiile de interese.
Articolul 6
(1) Responsabilul pentru declaraţiile de interese şi directorul unităţii de învăţământ au obligaţia verificării
concordanţei informaţiilor specificate în declaraţiile de interese, de către persoanele care au obligaţia de a le
completa, cu informaţiile transmise compartimentului resurse umane din cadrul ISJ/ISMB prin proiectul şi planul de încadrare.
(2) Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unităţi de învăţământ completează o singură declaraţie de
interese, conform modelului standard prevăzut în , şi depune câte un exemplar completat la fiecareanexa nr. 2
unitate de învăţământ.
Articolul 7
(1) După emiterea deciziilor de repartizare pe post, ISJ/ISMB comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar
obligativitatea de a monitoriza depunerea declaraţiei de interese de către personalul didactic de predare astfel
repartizat.
(2) Responsabilul pentru declaraţiile de interese de la nivelul unităţii de învăţământ informează personalul
didactic de predare în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile în care se completează declaraţiile de interese,
precum şi cu privire la actualizarea declaraţiei în situaţia în care, pe parcursul anului şcolar, apar modificări în
încadrare care necesită actualizarea declaraţiei.
(3) Informarea personalului cu privire la obligativitatea completării/actualizării declaraţiilor de interese, la
termenele-limită de depunere a acestora, se realizează prin nota de informare, conform modelului prevăzut în
care face parte integrantă din prezenta procedură. Nota de informare se transmite prin e-mail sauanexa nr. 3
personal cu semnare pentru luare la cunoştinţă.
Articolul 8
(1) Personalul didactic de predare depune personal declaraţiile de interese la persoana desemnată ca
responsabil pentru declaraţiile de interese.
(2) Pe perioada detaşării, personalul didactic de predare depune declaraţia de interese la unitatea de învăţământ
preuniversitar la care a fost detaşat.
Articolul 9
(1) În momentul primirii declaraţiei de interese, din partea persoanelor care au obligaţia completării lor,
responsabilul le înregistrează în Registrul declaraţiilor de interese, atribuind câte un număr de ordine din registru,
conform care face parte integrantă din prezenta procedură.anexei nr. 4
(2) Registrul declaraţiilor de interese se întocmeşte în formă scrisă şi electronică.
(3) La data înregistrării declaraţiei în Registrul declaraţiilor de interese, responsabilul eliberează deponentului o
dovadă de primire, întocmită conform care face parte integrantă din prezenta procedură.anexei nr. 5
(4) Responsabilul primeşte declaraţiile, le scanează şi le salvează în folderul „personal-didactic-de-predare
/declaraţii-interese/an/lună_unitatea-de-învăţământ“ cu denumirea „nume_prenume“ pentru fiecare deponent.
Articolul 10
(1) Ulterior înregistrării declaraţiei de interese şi eliberării dovezii de primire, responsabilul pentru declaraţiile de
interese are obligaţia de a verifica, în termen de 10 zile, corectitudinea completării acestora.
(2) Verificarea completării rubricilor specifice declaraţiei de interese de către responsabilul pentru declaraţiile de
interese presupune verificarea formei în care s-au completat aceste rubrici, respectiv verificarea modului de
completare a datelor.
(3) Responsabilitatea referitoare la conţinutul datelor completate şi a corespondenţei acestora cu realitatea
aparţine persoanei care are obligaţia completării declaraţiei de interese.
Articolul 11
(1) În urma primirii şi verificării modului de completare a declaraţiilor de interese, în cazul în care responsabilul
pentru declaraţiile de interese constată neconcordanţe între cerinţele legale de completare a declaraţiilor de
interese şi completarea propriu-zisă a acestora, întocmeşte o adresă de rectificare a declaraţiilor de interese,
potrivit care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 10 zile de la primireaanexei nr. 6
declaraţiilor.
(2) Adresa de rectificare a declaraţiilor de interese, semnată de către responsabilul pentru declaraţiile de interese,
se transmite personalului didactic de predare care trebuie să rectifice aceste documente, prin intermediul poştei
electronice sau la domiciliul acestuia, pe bază de scrisoare recomandată.
Articolul 12
(1) Rectificarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare căruia i s-a transmis adresa de
rectificare conform se face în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea adresei.art. 11 alin. (2)
(2) Rectificarea presupune completarea unei noi declaraţii de interese, având în vedere aspectele semnalate în
adresa de recomandare de rectificare.
(3) Personalul didactic de predare, care în urma adresei de rectificare completează o nouă declaraţie de interese,
are obligaţia depunerii documentului/documentelor la responsabilul pentru declaraţiile de interese.
(4) Declaraţiile rectificate pot fi însoţite de documente justificative.
(5) Rectificarea declaraţiei de interese poate fi iniţiată şi de către personalul didactic de predare, în termen de 40
de zile de la depunerea iniţială.
Articolul 13
(1) După expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de interese, responsabilul pentru declaraţiile de
interese întocmeşte o adresă conform care face parte integrantă din prezenta procedură şi oanexei nr. 7
transmite pe e-mail sau în format letric personalului didactic de predare care avea obligaţia completării declaraţiei
de interese, prin care se solicită transmiterea punctului de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau
depunerii cu întârziere a acesteia.
(2) Personalul didactic de predare care primeşte adresa menţionată la are obligaţia transmiterii unuialin. (1)
răspuns justificat sau a depunerii declaraţiei de interese în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei.
Articolul 14
Responsabilul pentru declaraţiile de interese întocmeşte, până la data de 1 februarie a anului în curs, lista cu
personalul didactic de predare care nu a depus în termen şi/sau care a depus cu întârziere declaraţiile de interese,
însoţită de punctele de vedere primite din partea acestuia.
Articolul 15
(1) Primirea şi înregistrarea declaraţiilor de interese rectificate se realizează astfel:
a) declaraţiile de interese rectificate se depun de către persoanele cărora li s-a recomandat rectificarea la
responsabilul la care declaraţiile au fost depuse iniţial; acestea pot fi însoţite de documente justificative;
b) la data primirii declaraţiilor rectificate, acestea se înregistrează în Registrul declaraţiilor de interese,
completându-se rubrica „Schimbări intervenite în declaraţia de interese“ cu menţiunea „da“;
c) menţiunea „da“ se completează cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse conform dispoziţiilor
legale.
(2) Verificarea declaraţiilor de interese rectificate se realizează conform prevederilor .art. 10
Articolul 16
Declaraţiile de interese sunt publice, responsabilul de la nivelul unităţii de învăţământ având obligaţia de a le
publica pe site-ul unităţii de învăţământ, anonimizând datele cu caracter personal, cu excepţia numelui şi
prenumelui cadrului didactic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la ,art. 14
precum şi de a le păstra în original şi depozita corespunzător .
Articolul 17
Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiilor de interese:
a) iau la cunoştinţă cu privire la completarea declaraţiilor de interese, conform prevederilor ;art. 5
b) completează, pe propria răspundere, toate rubricile specifice declaraţiei de interese, semnează şi datează
documentul;
c) depun personal declaraţia de interese la responsabilul pentru declaraţiile de interese, în termenul legal;
d) rectifică declaraţia de interese la recomandarea responsabilului privind implementarea prezentei proceduri,
dacă este cazul, şi o depun în termenul legal;
e) transmit punctul de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a declaraţiei
de interese, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei de la responsabilul pentru declaraţiile de
interese, dacă este cazul.
Articolul 18
Responsabilul pentru declaraţiile de interese are următoarele atribuţii:
a) comunică persoanelor care au obligaţia să completeze declaraţiile de interese termenul necesar depunerii
formularelor;
b) oferă consiliere şi sprijin personalului didactic de predare în procesul de completare şi depunere a declaraţiilor
de interese;
c) preia declaraţiile de interese depuse de persoanele care au această obligaţie;
d) eliberează dovada de primire angajatului care a depus declaraţia de interese;
e) verifică declaraţiile de interese din punctul de vedere al respectării formatului acestui document şi al modului
de completare a tuturor rubricilor specifice;
f) întocmeşte adresele de rectificare transmise personalului didactic de predare care nu a completat
corespunzător declaraţia de interese;
g) transmite cu adresă de înaintare, în format electronic, declaraţiile de interese şi Registrul declaraţiilor de
interese la ISJ/ISMB;
h) întocmeşte, verifică şi semnează adresele de solicitare cu privire la nedepunerea sau depunerea cu întârziere
a declaraţiilor de interese;
i) întocmeşte şi verifică lista persoanelor care nu au depus sau care au depus cu întârziere declaraţiile de
interese;
j) înregistrează declaraţiile de interese depuse, precum şi pe cele rectificate în Registrul declaraţiilor de interese,
folosind un program electronic;
k) arhivează declaraţiile de interese în condiţii corespunzătoare.
Articolul 19
Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a se asigura că:
a) personalul didactic de predare din subordine depune în termenele prevăzute în prezenta procedură declaraţiile
de interese/declaraţiile de interese rectificate la responsabilul pentru declaraţiile de interese;
b) responsabilul pentru declaraţiile de interese îşi îndeplineşte atribuţiile conform prezentei proceduri.
Articolul 20
(1) Nedepunerea declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta procedură, precum şi nedeclararea
activităţilor de pregătire suplimentară (meditaţii) pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat personalul
didactic de predare sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie abatere disciplinară.
(2) Nerespectarea obligaţiilor legale, prevăzute în prezenta procedură, de către directorii unităţilor de învăţământ
şi de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei proceduri constituie abatere
disciplinară.
Articolul 21
Ministerul Educaţiei elaborează/actualizează permanent Ghidul pentru completarea declaraţiilor de interese, care
poate fi consultat pe pagina de internet a acestuia.
Anexa nr. 1
la procedură
Direcţia Judeţeană de Învăţământ Preuniversitar ………………………….
Nr. …………………/………………..
Către
Unitatea de învăţământ ……………………..
În atenţia doamnei/domnului director ………………………………
Stimată doamnă,
Stimate domn,
Vă înaintăm alăturat, în vederea ducerii la îndeplinire, Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de
către personalul didactic de predare, aprobată prin .Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024
Director general ISJ/ISMB,
……………………………..
Anexa nr. 2
la procedură
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………….., având norma didactică de ………….., la unitatea/unităţile de
învăţământ preuniversitar ………………………………, CNP …………………………………, domiciliul
………………………………………………….,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de privind falsul în declaraţii, că în anulCodul penal
şcolar …………. am următoarea încadrare şi nu desfăşor activităţi de pregătire suplimentară contra cost pentru
elevii de la clasa/clasele la care predau:
1. Activităţi de predare:
U n i t a t e a d e
învăţământ
– denumirea şi adresa –
Disciplina Clasa Anul şcolar
1.1……
Data completării
……………………..
Semnătura
……………………..
Anexa nr. 3
la procedură
Unitatea de învăţământ preuniversitar
Nr. …………/…………………
NOTĂ DE INFORMARE
În atenţia cadrelor didactice de predare din
…………(unitatea de învăţământ)………
Având în vedere dispoziţiile Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de
predare, aprobată prin , până la data de 31 decembrie a.c., personalulOrdinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024
didactic de predare are obligaţia de a completa şi a depune declaraţia de interese.
Director,
…………………….
Responsabil pentru declaraţiile de interese,
………………….
Am luat la cunoştinţă.
……………………………..……….
(numele, prenumele, semnătura)
Anexa nr. 4
la procedură
REGISTRUL
declaraţiilor de interese
– model –
Unitatea de învăţământ preuniversitar:…………………………………….
Numărul de înregistrare al
declaraţiei de interese
Data
depunerii
Anul
………
Numele şi prenumele
declarantului
Titular/Suplinitor/
Detaşat/Asociat şi
disciplina
Actul de
identitate*)
Schimbările intervenite în declaraţia
de interese**)
Ziua Luna
*) Se vor menţiona tipul actului de identitate sau/şi seria şi numărul acestuia.
**) Se va face menţiunea „da“ sau „nu“, după caz. Menţiunea „da“ va fi completată cu datele de identificare ale
ultimei declaraţii depuse (numărul, data şi unitatea de învăţământ preuniversitar la care aceasta a fost
înregistrată).
Anexa nr. 5
la procedură
Unitatea de învăţământ preuniversitar
DOVADA DE PRIMIRE A DECLARAŢIEI DE INTERESE
Domnul/Doamna ……………….…., având funcţia de ……………..……., în unitatea de învăţământ ……………….., a
predat la data de …………. declaraţia de interese, prevăzută în dispoziţiile Procedurii pentru completarea
declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
.3.051/2024
Responsabil privind declaraţiile de interese,
…………………………………
Am primit,
…………………………………..
(numele şi prenumele, semnătură personal didactic)
Anexa nr. 6
la procedură
Unitatea de învăţământ preuniversitar
Recomandare de rectificare a declaraţiei de interese
În atenţia doamnei/domnului …………………………….……
Vă informăm că, în urma verificării declaraţiei de interese depuse de dumneavoastră şi înregistrată cu nr. ………..
….., există neconcordanţe/deficienţe în completarea informaţiilor prevăzute la ……………………………… .
Conform din Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic deart. 12
predare, aprobată prin , aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 deOrdinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024
zile de la data primirii prezentei înştiinţări, să o rectificaţi şi să o depuneţi la responsabilul pentru declaraţiile de
interese din cadrul unităţii de învăţământ.
Director,
…………….
Responsabil pentru declaraţiile de interese,
……………………
Am luat la cunoştinţă.
……………………………….
(numele şi prenumele, semnătura)
Anexa nr. 7
Pagina 7 din 7
la procedură
Unitatea de învăţământ preuniversitar
Nr. …………/………………..
În atenţia doamnei/domnului …………….
Ref. solicitare transmitere punct de vedere cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a
declaraţiei de interese
Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile din Procedura pentru completarea declaraţiilor deart. 5 alin. (3)
interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin ,Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.051/2024
personalului didactic de predare îi revine obligaţia să completeze declaraţia de interese până la data de 31
decembrie a fiecărui an.
Conform dispoziţiilor din actul normativ menţionat anterior, responsabilul cu asigurarea implementăriiart. 14
prevederilor privind declaraţiile de interese are obligaţia întocmirii listei cu persoanele care nu au depus declaraţia
de interese, până la 31 decembrie, şi solicitării unui punct de vedere cu privire la motivul nedepunerii sau
depunerii cu întârziere a acesteia.
Precizăm că aveţi obligaţia de a transmite un răspuns justificat, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
primirii prezentei adrese.
Director,
…………………………….
Responsabil pentru declaraţiile de interese,
………………………
Am luat la cunoştinţă.
……………………………………..
(numele şi prenumele, semnătura